Avís legal


Actualitzacions del web
La Federació Catalana de Ball Esportiu esreserva el dret d’actualitzar o eliminar els continguts d’aquest web, així com limitar-ne o impedir-ne l’accés de forma temporal, sense prèvia notificació.

Accés
El lloc web de la Federació Catalana de Ball Esportiu, sota el domini fcbe.cat, pot ser visitat lliurement pels usuaris. L’usuari es compromet a fer ús d’aquest lloc web, els seus continguts i serveis que ofereix, de conformitat amb la llei, amb el present avís legal i amb les condicions indicades en determinats serveis. A aquest efecte, l’usuari ha d’abstenir-se d’utilitzar qualsevol dels serveis amb fins o efectes il•lícits, prohibits i lesius dels drets i interessos de tercers. La responsabilitat de l’ús de la informació continguda en la pàgina web és de l’usuari.

Responsabilitat La Federació Catalana de Ball Esportiu queda eximida de qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin derivar-se de la captació i ús per part de tercers de les informacions, de la publicitat i d’opinions facilitades pels usuaris al lloc web. La Federació Catalana de Ball Esportiu no es responsabilitza en cap cas dels continguts, informacions o imatges que no depenguin del seu lloc web.

Tractament de dades de caràcter personal
La Federació Catalana de Ball Esportiu d’acord amb allò establert a l’article 32 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de las persones físiques en allò que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel que es deroga la Directiva 95/46/CE, FCBE es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, segons el nivell de riscos que acompanyen els tractaments realitzats per aquetes i indicats a l’apartat dels termes i condicions d’ús, de forma que garanteixen la seva integritat, confidencialitat i disponibilitat.

Així i d’acord amb el que estableix la Llei us fem saber que les dades de caràcter personal estan incloses en un fitxer degudament inscrit al Registre General de l’Agencia Española de Protección de Datos amb nº d’inscripció 2092780834.

En qualsevol moment podreu exercir els drets accés, rectificació, cancel•lació i oposició de les vostres dades. Per exercir aquest dret podeu sol•licitar-ho a través de correu electrònic o bé a través de correu postal a l’adreça del carrer Viladomat, 184-186 escala A 1er. 3ª. – 08015 Barcelona.

Al cumplimentar i acceptar els formularis que puguin aparèixer en aquest web, estareu donant el vostre consentiment a la inclusió de les vostres dades en la base a dalt indicada, sense perjudici de que pugueu, en qualsevol moment, exercitar els drets de rectificació, cancel•lació i oposició.

la primera Federació de Ball Esportiu de l´estat

Federació Catalana de Ball Esportiu
C/Viladomat 184 - 186 Esc. A 1r. 3a.
08015 - Barcelona
Tel. +34 934.538.020
Fax +34 934.518.060
correu electrònic